Gara Taikyoku Karate Shotokan


Gara Taikyoku Karate Shotokan – FOTO

Gara Taikyoku Karate Shotokan - 17 Marzo 2013

Domenica 17 Marzo 2013, presso la palestra del CENTRO SPORTIVO DI BRIGNANO (BG) sito in via Fontanine abbiamo partecipato a Gara Taikyoku Karate Shotokan.Gara Taikyoku Karate Shotokan – VIDEO